Generell informasjon

AKS Logo

Morgenåpent

Aktivitetsskolen har morgenåpent fra kl.07.30-08.45 hver skoledag. 
Erfaringsmessig benytter ca. 30-40 barn seg av tilbudet. På morgenåpent har vi ikke krysselister til inn- og utkryssing. Vi har i stedet et morgenhefte der man skriver inn navnet på barnet og klassetrinnet. Det er fint om du følger barnet ditt inn på AKS i begynnelsen, slik at barnet lærer at man alltid skal skrive seg inn/ bli skrevet inn når man kommer. Denne registreringen er viktig for at vi skal vite hvem vi har ansvar for.

På morgenåpent serveres det enkel frokost 7.30-8.15 hver skoledag. Barna kan også tegne, spille spill eller lese. Det er viktig at barna får en best mulig start på dagen, derfor tilbyr vi kun rolige aktiviteter.
Kl.08.15 blir frokosten ryddet bort og barna begynner å ta på seg sko og yttertøy for å gå ut i skolegården. En barneveileder fra morgenåpent følger med ut. Kl.08.30 skal alle barna være ute. Barn har godt av litt frisk luft før skoledagen tar til.

Morgenåpent bemannes av 2 -3 barneveiledere, Shanaz og Andreas arbeider fast på morgenåpent.

Generelle regler vedrørende bemanning på AKS og bruken av utearealene

De ansatte er der barna er: De ansatte fordeles etter hvor barna oppholder seg, med unntak av den/de ansatte som har telefon /garderobe/innevakt og den som har kjøkkenansvar (stelle i stand, rydde, vaske, feie m.m.). Vi på Bjølsen har et stort uteareal og det er alltid ansatte ute når barn er ute. Utearealet bemannes etter en sone-inndeling. Hvis bemanningen tillater det, er det ikke noe i veien for at noen barn kan oppholde seg oppe i parken eller ”bak haugen”, men da sammen med en barneveileder.  I slike tilfeller skriver vi opp hvilke barn som er i parken og leker, og hvilken ansatt som er med dem. 

Dagsplaner henger på en av dørene i spisesalen. På dagsplanen kan man se hvilken barneveileder som er hvor.       

Aktiviteter

Vi har faste aktiviteter på faste dager. Selv om vi tilbyr mange aktiviteter, har vi tradisjonelt ikke hatt veldig mange rene påmeldingsaktiviteter. Dette fordi vi ønsker at flest mulig barn skal få være med og prøve seg, og vi vil unngå at barna skal føle tvang. Vi motiverer barna til å delta og deltakelsen skal være lystbetont og gi barna en følelse av mestring og glede.

Oppdatert informasjon for høsten 2017 vil bli lagt ut når aktivitetstilbud og tidspunkt for aktivitetene er endelig avklart i løpet av første halvdel av september. På nettsidene kommer dere til å finne vår oppdaterte Tilbudskatalog som beskriver aktivitetene våre høsten 2017 der disse knyttes opp mot læreplanen til de respektive fagene. Lokal plan og Aktivitetsplan blir også lagt ut der.
AKS er en utmerket alternativ læringsarena for barn så vel faglig som sosialt sett!

Aktivitetsskolen skal bidra til positiv forsterking av barnas læringsprogresjon gjennom å tilby kvalitetssikrede læringsstøttende aktiviteter som er lystbetonte og preget av lek. 

Måltider

AKS kommer til å servere mat til barna etter skoletid 2 dager i uken. Hvilke dager dette gjelder, kommer vi tilbake til når nødvendige endringer er foretatt på kjøkkenet. Dette betyr at barna foreløpig skal ha med seg 2 matpakker hver dag, en til skoletid og en til AKS-tid.
På fredager blir det servert frukt.

Vi minner også på at måltidet på AKS kun er ment som et supplement til det daglige matinntaket og ikke som erstatning for middag hjemme. Når man planlegger mattilbud til så mange barn må man ta hensyn til hva som er praktisk mulig å få til ut fra hvor mye tid det tar å tilberede og servere maten, antall barn, økonomi og produksjonskapasiteten på kjøkkenet.

Om AKS i feriene

I alle skolens ferier (unntatt Jule- og Påskeferien) er vi på tur hver dag. Vi sender ut påmelding til feriene i god tid i forveien. Det er viktig at dere svarer før fristen, slik at vi kan planlegge et best mulig ferieprogram med riktig antall ansatte i forhold til påmeldte barn.
Vi er også avhengige av å vite antall barn når vi skal bestille transport eller billetter for eksempel til kino, omvisninger og lignende eller hvis barna må deles i grupper. FAU har bestemt at de som ikke svarer på feriepåmeldingen innen oppsatt frist heller ikke kan benytte seg av tilbudet. 
I feriene skal barna ha med seg drikke og 2 matpakker. De skal møte opp innen kl. 09.15, med mindre annet tidspunkt er oppgitt, og selvfølgelig ha påkledning og utstyr etter været. Vi drar på tur hver dag – uansett vær!

Informasjonsflyt

Informasjon om Aktivitetsskolen, aktivitetsplan, tilbudskatalog m.m. finner man på skolens hjemmeside. Vi henger også opp denne informasjonen på infotavlen i garderobeinngangen
Informasjonen sendes også ut på mail til dem som har oppgitt mailadresse. Husk å oppgi mailadressen din/ oppdatere ved endringer. Noe informasjon vil fortsatt bli gitt ut på papir og vil da bli delt ut til barna. Vi prøver å unngå å utgi for mange brev på papir av hensyn til miljøet.   
Infoheftet og rammeplanen vår blir kun publisert på skolens hjemmeside og hengt opp på Infotavlen.  

Avtaleskjema og beskjeder

Første dagen, når dere kommer til oss, vil dere få utdelt et avtaleskjema som må fylles ut (telefonnumre og div. informasjon om barnet).  Dette er viktig fordi vi trenger informasjon om, for eksempel, hvem som får hente barnet, eventuelle allergier m.m. Nytt skjema fylles ut hvert år for å ivareta at informasjonen er oppdatert.

Hvis en annen enn foresatte skal hente barnet må vi få skriftlig beskjed om dette. Slike beskjeder eller beskjed om sykdom/fravær kan sendes pr. mail til aksbjolsen@gmail.com før kl.12.30 den dagen informasjonen gjelder for eller via SMS. Det er viktig at vi får beskjed hvis barnet ikke skal være hos oss. Vi ønsker å begrense telefonbruken slik at de ansatte i størst mulig grad kan bruke arbeidstiden sin sammen med barna istedenfor på telefonen.

Åpningstider på skoledager: 07.30-09.00 og 12.45-16.30 
Åpningstidene i skolens ferier: kl. 07.30-16.30 
Heldagsplass betyr at barnet kan benytte tilbudet ubegrenset i åpningstiden.
Halvdagsplass kan benyttes i inntil 12 timer per uke, det betyr i praksis at barnet i ferier kan bruke tilbudet 2 dager à 6 timer, for eksempel (09.00-15.00). Man kan ikke "spare" timer fra en uke til en annen. 

Vi minner om at stengetiden er 16.30. Dette betyr at lokalene skal være ryddet, tømt og låst kl.16.30. Driftsstyret ved Bjølsen skole har vedtatt at for sent henting medfører et gebyr på kr. 100,- pr. gang. Gebyret vil bli lagt som tillegg på fakturaen for påfølgende måned.

Skulle det være spørsmål eller noe dere ønsker å formidle til oss vedrørende barnet/barna deres, ønsker vi at dere tar direkte kontakt med oss. Et godt samarbeid bygges på gjensidighet og kommunikasjon.
Vi ønsker at barna skal trives og føle seg trygge hos oss!

Vennlig hilsen
Aktivitetsskolen Bjølsen

Generell informasjon