Hovedseksjon

FUG og KFU

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. FUG består av medlemmer fra ulike deler av landet som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Trykk her for å lese mer på FUGs egen nettside.

Kommunale foreldreutvalg (KFU)

KFU

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det frivillige foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU). Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

  • Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
  • Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
  • Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
  • Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
  • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Følg Oslo KFU på Facebook eller les mer på Oslo KFUs egen nettside.