Søknad om permisjon

Bjølsen skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår. Kontaktlærere kan innvilge permisjon for enkeltdager.

Søknadsskjema fylles ut og sendes på epost til postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-posten med Bjølsen skole). Skjemaet kan også sendes pr. post merket Bjølsen til:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Bjølsen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.