Elevrådet

Elevrådet består av elever fra 3.-10. trinn. Hver klasse har to representanter som kan ta opp saker som klassen mener er viktig. Hovedoppgaven til elevrådet er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elever kan ta opp saker til elevrådet i klassens time. Elevrådsrepresentantene bringer sakene videre til elevrådsmøtene.

Eksempler på saker som elevrådet har jobbet med:
Mellomtrinnet:
-Språkbrukkampanje med fokus på positiv språkbruk.
-Orden og oppførsel på skolebussene.

Ungdomsskolen:
-Felles samlinger i gymsal. Skape samhold på tvers av trinn.
-Legge til rette for økt trivsel på Ung Metro i friminuttene.
-Dialog med ledelsen om å få spise inne sammen med kontaktlærer.
-Kildesortering på skolen.

Mellomtrinnet

Kontaktperson: Martin Jørgensen martiv1106@osloskolen.no
Elevrådsleder: 
Nestleder: 

Ungdomsskolen

Kontaktperson:  Jørgen Haukeland johaa013@osloskolen.no
Elevrådsleder:
Nestleder: