Skolemiljøutvalget

Opplæringsloven pålegger alle skoler å ha et skolemiljøutvalg (SMU). Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan også be skolen rette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. I SMU skal elever, foreldre, lærere, skoleledelsen og kommunen være representert.

Kontaktperson: Pål Skedsmo