Skolemiljøutvalget

Opplæringsloven pålegger alle skoler å ha et skolemiljøutvalg ( SMU ) Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan også be skolen rette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på skolen.


I SMU skal elever, foreldre, lærere , skoleledelsen og kommunen være representert.


Bjølsen skole  hadde sitt første SMU-  møte 26.november 2012.