Hovedseksjon

Strategisk plan

Bjolsen skole logo

Bjølsen skole har som øverste mål å sørge for høyest mulig kompetanse for elevene i grunnleggende ferdigheter, slik at de kan fullføre et 13-årig skoleløp. Skolen vil at elevene skal få best mulig opplæring i lesing, skriving og regning for 1. - 4. trinn, slik at de har et godt grunnlag for videre læring i skoleløpet. Gjennom forsterkning av lærerkreftene på småskolen, vil skolen legge til rette for individuell opplæring i lesing, skriving og regning.

Skolen prioriterer videre faglig og sosial veiledning av elevene.  Gjennom elevsamtaler sikrer skolen et godt og trygt elevmiljø med høy grad av trivsel. Undervisningstimene skal bære preg av at elevstemmen blir løftet fram. Det skal skje gjennom samhandling mellom elevene og lærer der elevene snakker sammen om hvordan de lærer. Skolen vil at elevsamtalen skal være et viktig verktøy for å få elevene til å forstå hvordan du lærer og hvilke mål elevene skal strekke seg mot. Elevsamtalen er også viktig for å styrke elevens motivasjon for skolen.

Skolens elever representerer en stor bredde i ulike språk og kulturell bakgrunn. Derfor har skolen et høyt fokus på tilpasset opplæring, og bruk av forskjellige pedagogiske tilnærminger i opplæringen. Bjølsen prioriterer tett dialog med foresatte for å sikre elevene et godt og trygt læringsmiljø, samt god faglig opplæring.

Skolens personale arbeider tett sammen for alle skolens elever. På Bjølsen har vi et mål om at elevene skal erfare at alle bryr seg. For å nå disse målene er det viktig at ledelsen og lærerne arbeider tett sammen, slik at de overordnete målene er klare for alle. Ledelsen ved skolen har tett samarbeid med lærerne om elevenes læring og trivsel. Skolen jobber for å løfte elevene sammen. Elevene på skolen må også sees på i et større perspektiv. Derfor har skolen tett samarbeid med Sagene bydels arbeid for barn og unge. Det være seg frivillig leksehjelp og bydelens aktiviteter for barn og ungdom utenfor skolen.