TIEY - Tidlig Innsats

Bilde av elever som deltar på TIEY

Skolen bruker metoden ”Tidlig Innsats Early Years” på 1.-4. trinn. Det er et lese – og skriveopplæringsprogram som opprinnelig ble utviklet på New Zealand. Undervisningen er organisert som stasjonsundervisning hvor en av stasjonene er  lærerstyrt. Gjennom uka får elevene øvd på alle de grunnleggende ferdighetene (regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter).

Lærerstyrt stasjon:

 

Undervisning med fokus på veiledet lesing. Veiledet lesing er en integrert lesemetodikk med bruk av syntetiske og analytiske lesemetoder. 

Oppgavestasjon:

Oppgave

Elevene får oppgaver som er tilpasset deres mestringsnivå slik at de kan bearbeide, utvikle og repetere læring.

Forming/spill-stasjon:

Forming og spill

Praktisk skapende arbeid og finmotorisk trening. Ulike pedagogiske spill som stimulerer elevenes kreativitet, fantasi og samarbeidsevne.

Lesestasjon/regnestasjon:

Lese og regne

Her finnes det et bra utvalg av bøker på ulike nivåer som elevene kan velge mellom.

Datastasjon:

Data

Ulike pedagogiske programmer som gir læring og utvikler elevenes digitale kompetanse.